GICEA Office Bearers

GICEA Office Bearers 2017-2018

Shri Bhargav H Desai President FLM 2405 9825031886 hbinfra@yahoo.co.in
Shri Nitesh J. Shah Immd. Past. President FLM 615 9825802817 nitesh2817@gmail.com
vshah Shri Vikram M Shah Vice President FLM  2377 9825049787  vmshah68@yahoo.com
Shri Kirti C. Patel Vice President FLM 747 9825030224 designcodepvtltd@gmail.com
Shri Haresh S. Parikh Hon. Secretary FLM 929 9426007134 hsparikh99@yahoo.co.in
Shri C. L . Mehta Hon. Jt. Secretary FLM 851  8238074479  clmehta31@gmail.com
Shri Kamlesh D. Modi Hon. Treasurer FLM 1107 9909925516 kamleshmodi1963@yahoo.com
Shri Vikas Shah Hon. Jt. Treasurer FLM 2315 9426011154  vikas10567@yahoo.com

The Gujarat Institute of Civil Engineers and Architects : ESTD. 1947